RIVM publiceert lijst potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)

Al enkele jaren zet de Nederlandse overheid alles op alles om te voorkomen dat Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) terecht komen in de leefomgeving. ZZS zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu omdat ze bijvoorbeeld kankerverwekkend zijn, schadelijk zijn voor de voortplanting of zich in de voedselketen ophopen. Sinds 1 januari 2016 geldt de minimalisatieverplichting voor alle Zeer Zorgwekkende Stoffen, dit is vastgelegd in het Activiteitenbesluit. Ook uit de praktijk blijkt dat het menens is: de overheid bewaakt dit beleid strikt.

Om wat voor stoffen gaat het?

Om identificatie van deze ZZS mogelijk te maken, zijn selectiecriteria vastgelegd in artikel 57 van de Europese REACH Verordening (EG) 1907/2006. Deze criteria zijn:

  • kankerverwekkend (C);
  • mutageen (M);
  • giftig voor de voortplanting (R);
  • persistent, bioaccumulerend en giftig (PBT);
  • zeer persistent en zeer bioaccumulerend (vPvB);

of van soortgelijke zorg (zoals hormoon verstorende eigenschappen).

Dit soort grond- en hulpstoffen worden toegepast in producten als verf, was- en reinigingsmiddelen, lijm, brandblusmiddelen/brandvertragers, cosmetische producten en bouwproducten. Ook worden ZZS toegepast in productieprocessen, bijvoorbeeld in de metaalbewerking. Het RIVM houdt een database bij met een lijst van ZZS. Deze wordt twee keer per jaar geactualiseerd.

De Nederlandse aanpakHet Nederlandse beleid is er opgericht om ZZS zoveel mogelijk uit de leefomgeving te weren. Er geldt dan ook zeer strakke regelgeving voor de toepassing van ZZS. De ZZS worden geweerd door:

  • Bronaanpak: voorkomen dat ZZS in het milieu terecht komen. Dit kan door ze te vervangen door minder schadelijke stoffen, en/of door het aanpassen van processen waar dit haalbaar en betaalbaar is.
  • Minimalisatie: als emissies van ZZS niet zijn te voorkomen, worden deze geminimaliseerd. De resterende emissies worden beoordeeld met het oog op het bereiken van milieukwaliteitseisen voor lucht en water.
  • Continu verbeteren: elke vijf jaar moeten bedrijven onderzoeken of deze stoffen via de bronaanpak of via de minimalisatie de emissies haalbaar en betaalbaar verder kunnen verminderen.
  • Stimuleren van innovatie en substitutie: vervanging van ZZS door minder gevaarlijke stoffen of vervanging van processen waardoor ZZS niet meer nodig zijn en/of niet meer vrijkomen.
  • Als het gaat om ZZS heeft een bedrijf een informatieplicht. Bij vergunningplichtige activiteiten moet het bedrijf informatie aanleveren over de emissie van ZZS. Het bevoegd gezag neemt vervolgens in de vergunning voorschriften op voor emissiebeperking en continue verbetering.

Potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen

Het RIVM heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een lijst met 327 potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) gepubliceerd, als hulpmiddel voor bedrijven en vergunningverleners. Het gaat om stoffen waarvan nog niet zeker is of ze ZZS zijn. Zodra meer gegevens over deze stoffen beschikbaar zijn, kan een deel van de potentiële ZZS als ZZS worden aangemerkt. Vergunningverleners kunnen bedrijven die deze potentiële ZZS uitstoten aanspreken op het voorzorgbeginsel.
GenXEr bestaat bezorgdheid en onrust over chemische stoffen die vrijkomen uit industriële processen. Aanleiding hiervoor zijn recente ervaringen met nieuwe, nog grotendeels onbekende stoffen, bijvoorbeeld rond Dordrecht met de stof GenX. Het gaat daarbij om stoffen die mogelijk kanker kunnen veroorzaken, nadelige effecten kunnen hebben op de voortplanting of zich kunnen ophopen in het milieu.

GenX

Er bestaat bezorgdheid en onrust over chemische stoffen die vrijkomen uit industriële processen. Aanleiding hiervoor zijn recente ervaringen met nieuwe, nog grotendeels onbekende stoffen, bijvoorbeeld rond Dordrecht met de stof GenX. Het gaat daarbij om stoffen die mogelijk kanker kunnen veroorzaken, nadelige effecten kunnen hebben op de voortplanting of zich kunnen ophopen in het milieu.

Reach

De keuze voor de stoffen en stofgroepen op de lijst is voornamelijk gebaseerd op informatie uit de Europese Reach-regelgeving. De lijst zal regelmatig worden bijgewerkt naar aanleiding van ontwikkelingen in de Europese stoffenregelgeving. Het Nederlandse beleid is erop gericht om ZZS te weren uit de leefomgeving en om ervoor te zorgen dat de uitstoot van potentiële ZZS uit voorzorg wordt beperkt. De lijst met potentiële ZZS is een hulpmiddel voor bedrijven en vergunningverleners. Het bevoegd gezag kan een bedrijf dat een vergunning aanvraagt om nader onderzoek vragen als dit bedrijf een potentiële ZZS uitstoot.

Wilt u meer weten over dit onderwerp na het lezen van dit artikel, neem dan contact op met Ron Klaassen via telefoonnummer 040 – 289 56 45 of per e-mail via ron@reijngoudafval.nl

Andere nieuwsberichten
Neem contact op

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt