Staatssecretaris licht beleidsaanpak gevaarlijke stoffen toe

Staatssecretaris Van Veldhoven (I&W) heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de eerste resultaten van de acties rond de beleidsaanpak milieurisico’s en omgevingsveiligheid. Daarbij gaat het over de volgende acties: programma Duurzame Veiligheid 2030, de aanpak van specifieke categorieën bedrijven zoals achterblijvende bedrijven en ‘net-niet-Brzo-bedrijven’, pilot belevingsthermometer, aanpak milieucriminaliteit en de agendering van safe by design op de EU-agenda. Verder beschrijft zij de voortgang in eerdere toezeggingen op het gebied van majeure risicobedrijven en gevaarlijke stoffen.

Achterblijvende bedrijven

Ten aanzien van achterblijvende bedrijven worden bij recidive flink hogere bestuurlijke boetes of lasten onder dwangsom opgelegd. Ook gebruiken toezichthouders een brede instrumentenmix om overtredingen aan de kaak te stellen en te laten opheffen. Er wordt ingezet op een gezamenlijke aanpak door alle inspectiepartners en het OM, en de recent opgerichte Regionale Management overleggen worden leidend in de aanpak. Andere betrokken partijen zijn Brzo+, de  brancheorganisatie Veiligheid Voorop en de industrie zelf.

Net-niet-Brzo-bedrijven

Ten aanzien van net-niet-Brzo-bedrijven: eerst moet het type bedrijven dat hieronder valt in kaart gebracht worden. Het Brzo+ heeft hierin de regierol en zal dit samen met Omgevingsdienst NL oppakken. Om de veiligheidscultuur bij bedrijven te verbeteren heeft de staatssecretaris de subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid Brzo-sector verbreed (Safety Deals), zodat ook niet-Brzo-bedrijven gebruik kunnen maken van de regeling.

Toezicht Brzo

In het Algemeen Overleg Externe Veiligheid had de staatssecretaris toegezegd dat ze de Kamer zou informeren over de voortgang en vormgeving van het integraal toezicht bij Brzo-bedrijven. In 2019 zal worden ingezet op het onderzoeken van de mogelijkheden van (wettelijke) experimenteerruimte en de toepassing van digitale innovatie zoals blockchain, om te komen tot een robuust en toekomstbestendig Brzo-systeem. Ook wordt het wettelijk verankeren van het BRZO+ onderzocht en ingezet.

Potentieel ZZS

Verder had de staatssecretaris toegezegd de Kamer te informeren over de ervaringen van de gemeenten met de lijst van potentiële zeer zorgwekkende stoffen (pZZS-lijst). De bevoegd gezagen hebben onderling afgesproken dat deze pZZS-stoffen in het kader van de vergunningverlening met extra voorzorg moeten worden behandeld. Voor Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) geldt een streng regime, maar dat betekent niet dat aan emissies van andere stoffen geen eisen worden gesteld. De pZZS-lijst helpt dan de focus te leggen op stoffen waar dat mogelijk relevant zou kunnen zijn. Inmiddels heeft de eerste actualisatie van de lijst pZZS door het RIVM plaatsgevonden, aldus staatssecretaris Van Veldhoven.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over dit onderwerp dan kunt u contact opnemen met onze specialist Wouter Kiggen (e-mail: Wouter@reijngoudmilieu.nl of telefoon: 040 – 289 56 47).

(Bron: Gevaarlijkelading.nl)

Andere nieuwsberichten
Neem contact op

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt