Aanvraag / melding Waterwet

De Waterwet is van toepassing op lozingen die direct in het oppervlaktewater plaatsvinden en op lozingen rechtstreeks op de RWZI. Hiervoor dient een watervergunning aangevraagd te worden. Niet elke activiteit in het watersysteem is dus vergunningplichtig. Vaak is voor minder ingrijpende activiteiten een melding voldoende – zoals het onttrekken van grondwater ten behoeve een noodvoorziening – maar de melder moet wel voldoen aan algemene regels zoals opgenomen in het Waterbesluit, de Waterregeling of een verordening van het waterschap (de keur) of de provincie. Een watermeldingplicht kan ook voortvloeien uit bijvoorbeeld het Activiteitenbesluit, het Besluit lozing afvalwater huishoudens (Blah) of het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi).

Zoekt u ondersteuning bij het opstellen van een aanvraag of melding in het kader van de Waterwet? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Neem contact op

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt