Bodembescherming & -onderzoek

Op het gebied van bodembescherming is de regelgeving verspreid over een aantal wetten en regelingen. Dit is afhankelijk van uw situatie. Wanneer uw bedrijf vergunningsplichtig (geen IPPC) is op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) gelden de voorschriften uit de omgevingsvergunning. Deze voorschriften zijn gebaseerd op de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Als uw bedrijf onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit valt gelden de bodembeschermingsvoorschriften opgenomen in het Activiteitenbesluit en de daarbij behorende Activiteitenregeling.

Een uitzondering m.b.t. vergunningsplichtige bedrijven zijn de bedrijven met een IPPC-installatie. De bodemvoorschriften van afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit zijn van toepassing op alle inrichtingen waartoe een IPPC-installatie behoort waar een bodembedreigende activiteit wordt verricht. Dit geldt ook als in de inrichting geen activiteiten worden verricht waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing is.

In de werkingssfeerbepaling (art. 2.8a) van afdeling 2.4 over bodem staat dat de hele afdeling met uitzondering van art. 2.11 lid 1 van toepassing is op inrichtingen waartoe een IPPC-installatie behoort.

Voor het uitvoeren van een bodemonderzoek kunnen veel aanleidingen bestaan. In geval van een bouwactiviteit en oprichtingsvergunning is een bodemonderzoek zelfs verplicht. Onderzoek vindt over het algemeen plaats om de (nul)situatie en daarmee de bodemkwaliteit vast te leggen. Dit is belangrijk om in de toekomst een eventuele toename van bodemverontreiniging te kunnen achterhalen.

Reijngoud Milieu heeft veel kennis en expertise op het gebied van bodemonderzoek. Heeft u vragen omtrent dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

bodemonderzoek
Neem contact op

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt