Aanvraag vergunning Wet Natuurbescherming

Naast de verzuring/vermesting door de depositie van stikstof als gevolg van NH3 en NOx emissie als dé belangrijkste storende factor voor natuurbeschermingsgebieden (zie pagina ‘Berekenen stikstofdepositie, Aerius calculator’), zijn er nog meer verstoringsfactoren. Belangrijke aspecten voor de industriële sector zijn onder andere licht, geluid/trilling, (grond)wateronttrekking/verdroging etc. Ligt uw locatie in de omgeving van een beschermd natuurgebied of zijn er in de nabijheid van uw activiteiten beschermde diersoorten aanwezig, dan kunnen ook deze aspecten een reden zijn om een aanvraag Natuurbeschermingswet te moeten starten.

Om vast te stellen of een verstoringsfactor zal leiden tot het wel of niet moeten aanvragen van een vergunning Wet natuurbescherming zal er een voortoets uitgevoerd moeten worden. Op basis hiervan kan bepaald worden of er kans is op (significante) negatieve effecten. Als er geen significante negatieve effecten worden verwacht dan hoeft er geen procedure aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet te worden gestart.

Maar:

  • Als uit de voortoets blijkt dat er kans is op een niet-significant maar wel een negatief effect moet een habitat-/verslechteringstoets worden uitgevoerd.
  • Als uit de voortoets blijkt dat er kans is op een significant negatief effect moet een habitattoets/passende beoordeling worden uitgevoerd.
  • Als bevoegd gezag op basis van de habitattoets/passende beoordeling oordeelt dat er nog een kans is op een significant negatief effect, dan dient een ADC toets te worden uitgevoerd.

Reijngoud heeft de expertise om bovengenoemde toetsen voorafgaand, en bij aanvragen van een vergunning natuurbeschermingswet, uit te voeren. Ook in deze gevallen moet er sprake zijn van een verslechtering ten opzichte van een referentie. Ook hier is het dus belangrijk om vast te stellen wat de vergunde situatie (dus niet de feitelijke) op de referentiedatum van het betreffende natuurgebied was. Dit is dan altijd het vertrekpunt om te bepalen of er sprake is van een verslechtering.

Neem contact op

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt