Berekenen stikstofdepositie – Aeriuscalculator (Natura 2000)

Natura2000, Aeriuscalculator, Stikstofcrisis, Natuurbeschermingswet, Stikstofdepositie, Intern salderen, extern salderen. Allemaal begrippen waar heel bedrijvig Nederland op het moment mee te maken heeft.

Bedrijven die te maken hebben met Stikstof (N)-emissie zullen aandacht moeten besteden aan het fenomeen stikstofdepositie op natuurgebieden. Voor bestaande en nieuwe initiatieven/activiteiten kunnen wij met behulp van de nieuwe Aerius calculator (versie september 2019) de stikstofdepositie als gevolg van deze (nieuwe) activiteiten bepalen.

De ervaring leert dat voor de ‘kleinere’ industriële- en bouwprojecten er al snel sprake is van een depositie ‘niet in betekende mate’ van minder dan 0,00 mol N/ha/jaar. Op basis van een gedegen ingestoken Aerius berekening wordt dit dan bepaald. Mogelijk is er sprake van randvoorwaarden om het project mogelijk te maken, bijvoorbeeld het gebruik van nieuwe emissiearme apparatuur. Op basis van een goed advies en het kiezen van goede, werkbare uitgangspunten bestaat de mogelijkheid om projecten wel ‘los te trekken’. Mocht dit niet het geval zijn dan rest enkel het aanvragen van een vergunning Wet Natuurbescherming (Wnb).

Emissie van NOx is met name het gevolg van het aanwezig hebben van verbrandingsprocessen (bijv. stookinstallaties en motoren), Agrarische activiteiten (houden van dieren e.d.), verlading en/of afvullen van Ammoniak of andere processen die NOx en NH3 vormen.

Een aanvraag vergunning Wnb is in ieder geval nodig indien u nog geen vergunning heeft en de activiteiten een depositie geven van >0,00 mol N/ha/jaar. Navolgende situaties zijn dan denkbaar:

  • De nieuwe nog niet bestaande activiteiten hebben een depositie van >0,00 mol N/ha/jaar.
  • Bedrijven die “vergeten zijn” om een aanvraag Wnb te doen, ondanks dat in het verleden mogelijk al sprake was van een depositie van >0,05 mol/ha/jaar. Dat komt nog voor als u een gedateerde omgevingsvergunning heeft en uw bedrijf op “grote” afstand van een N2000 gebied ligt. In verleden werd gesteld dat bij een afstand van meer dan 10km niet echt wat aan de hand kon zijn. Over een gedegen toets werd snel overheen gestapt, mede door het feit dat een (eenvoudige) rekentool ontbrak voor de industrie. Voor agrarische bedrijven was er wel sprake van een rekentool. Je ziet dus dat er veel (met name MKB bedrijven) zijn die in deze categorie vallen.
  • De bedrijven die de laatste jaren (dus in de periode dat PAS gold) telkens hebben beoordeeld dat er geen sprake was van een vergunningplicht omdat de grenswaarde van 0,05 mol N/ha/jaar niet werd overschreden.
  • De bedrijven die onder het voormalige PAS een melding hebben gedaan (depositie tussen 0,05 en 1,00 mol N/ha/jaar)

Mocht aanvraag van een vergunning in het kader van de Wet Natuurbescherming nodig zijn dan kunnen wij u daar bij helpen. Te denken valt aan een vergunning t.b.v. het:

  • Vastleggen van het bestaand gebruik (zeker stellen van rechten);
  • Vergunnen uitbreidingen op basis van zogenaamd intern salderen of treffen van mitigerende maatregelen (bijvoorbeeld plaatsen NOx verwijderingstechnieken, gebruik schonere motoren e.d., ammoniakwassers) en/of
  • Vergunnen uitbreidingen op basis van zogenaamd extern salderen of gebruik maken van op andere plaatsen vrij komende ruimte (vaak in overleg met bevoegd gezag) of
  • (wanneer het project dit toelaat) op basis van een zogenaamde ADC toets.

Elk project is dan weer verschillend en kent eventueel diverse mogelijkheden. Maar dat het sinds mei 2019 er niet makkelijker op geworden is moge duidelijk zijn. Het zoeken naar een oplossing is dan ook geen eenvoudige zaak (meer).

Reijngoud Milieu heeft veel kennis en expertise op het gebied van stikstofdepositie berekening met de, door de overheid voorgeschreven, Aerius calculator. Tevens kunnen wij u begeleiden en ondersteunen in deze vaak zeer ingewikkelde trajecten van vergunningsaanvragen in het kader van de Wet Natuurbescherming.

Neem contact op

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt