PAS, Aerius calculator (Natura 2000)

De belangrijkste storende factor voor natuurbeschermingsgebieden is de verzuring/vermesting door de depositie van stikstof als gevolg van NH3 en NOx emissie. Daarom dient elk bedrijf bij een omgevingsvergunning aanvraag te toetsen of de nieuwe activiteiten of wijziging van activiteiten (tov de vergunde of referentieperioden 2012-2014) gevolgen heeft voor de stikstofdepositie op de (nabij) gelegen natuurgebieden (natura 2000 en beschermende natuurmonumenten). Emissie van NOx is met name het gevolg van het aanwezig hebben van verbrandingsprocessen, verlading van Ammoniak  of processen die NOx en NH3 vormen.

Bedrijven die te maken hebben met deze belangrijke bronnen van N-emissie zullen aandacht moeten besteden aan het fenomeen stikstofdepositie op natuurgebieden. Voor nieuwe initiatieven/activiteiten zullen wij met behulp van de Aerius calculator de toename aan stikstofdepositie als gevolg van de nieuwe activiteiten bepalen. Voor bestaande activiteiten is het in het kader van de PAS (Programma Aanpak Stikstof) wetgeving belangrijk dat de zogenaamde referentie waarde (dus de reeds vergunde én gerealiseerde in de periode 2012-2014) aan stikstofdepositie wordt bepaald. Bij dit proces is het belangrijk dat op een juiste en goed gemotiveerde wijze dit “vertrekpunt” wordt vastgesteld. Boven op dit “vertrekpunt” zal de uitbreiding worden ingebracht in de Aerius calculator. Resultaat zal worden getoetst aan de PAS wetgeving. Resultaat bepaald of er sprake is van geen actie ondernemen, melden aan bevoegd gezag of starten van een aanvraag natuurbeschermingswet vergunning om een deel van de zogenaamde ontwikkelingsruimte te claimen.

Voor “kritische” PAS gebieden is de grenswaarde (dus waarboven een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming moet worden aangevraagd) van depositietoename ten opzichte van het feitelijk gebruik (een van de jaren 2012-2014) sinds september 2017 vastgesteld op 0,05 mol N per ha per jaar. In dit geval kan enkel (als deze nog beschikbaar is!) ontwikkelingsruimte worden toegewezen op basis van een beschikking op een aanvraag vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming!

Voor de “minder kritische” PAS gebieden ligt de grens van melden (en daarmee toewijzen van ontwikkelingsruimte) bij een depositietoename ten opzichte van het feitelijk gebruik (een van de jaren 2012-2014) tussen 0,051 en < 1 mol per hectare per jaar. In geval van een depositietoename van >1 mol per ha per jaar zal ook een aanvraag natuurbeschermingswet moeten worden gestart. In deze gevallen zijn voorziet PAS in de diverse “beoordelingscriteria” om vergunning te verlenen of niet.

Reijngoud Milieu heeft veel kennis en expertise op het gebied van stikstofdepositie berekening met de, door de overheid voorgeschreven, Aerius calculator. Tevens kunnen wij u begeleiden en ondersteunen in deze vaak zeer ingewikkelde trajecten van vergunningsaanvragen in het kader van de Wet Natuurbescherming.

Neem contact op

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt